Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.PIRKIMAI

UAB “Fabeta” pirkimų taisyklės

__________________________________________________________

15. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugos pirkimui iki 2021-01 -11 d.  15 val. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje.

Kvietimas dalyvauti daugiabuciu namu laiptiniu valymo paslaugos pirkime

Atliktas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugos  pirkimas.  Komisija iš gautų trijų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Sigvalda“, į.k. 125411918 (2021-01-15 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 21/01115)

__________________________________________________________

14.  Kvietimas pateikti komercinį pasiūlymą daugiabučio namo S.Nėries g. 55 bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2020-12 -21 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt.

__________________________________________________________

13. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų liftų nuolatinės techninės priežiūros darbų/paslaugų pirkimui  iki 2019-12-31 d. 10 val.

Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų liftų nuolatinės techninės priežiūros darbų (paslaugų) pirkimui

__________________________________________________________

12. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų laiptinių vidaus apdailos ir dažymo darbams atlikti iki 2019-08-16 d.

Kvietimas pateikti pasiulyma del laiptiniu dazymo darbu

__________________________________________________________

11. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo iki 2019-04-20

Kvietimas pateikti pasiulyma del ventiliacijos kanalu ir buitiniu atlieku salintuvu dezinfekavimo

Atliktas ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugos pirkimas.  Komisija iš gautų dviejų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Freiga ir partneriai“, į.k. 300046577 (2019-05-07 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 19/03).

__________________________________________________________

10.  Atliktas graužikų ir ropojančių vabzdžių naikinimo daugiabučių namų bendro naudojimo patalpose pirkimas. Komisija iš šešių gautų pasiūlymų rangovu pasirinko UAB “Dokrinas.LT”, įm. k. 304642069 (2019-01-10 tiekėjų apklausos pažymaNr.19/01)

__________________________________________________________

9. Pakartotinas kvietimas pateikti pasiūlymą iki 2018-04-20 d. dėl daugiabučių namų stogų remonto:

  Atnaujintas kvietimas pateikti pasiulyma del stogu remonto 

Komisija iš penkių gautų pasiūlymų rangovu pasirinko UAB ,,SRĖDĖ“ir ko,  į. k. 300519699  (2018-04-23 protokolas Nr. 18/02).

__________________________________________________________

8. Kvietimas pateikti pasiūlymą iki 2018-04-20 d. dėl daugiabučių namų sienų tarpplokštinių sandūrų remonto:

Tarpplokstiniu sanduru remonto TECHNINE UZDUOTIS

Komisija iš keturių dalyvavusių rangovų pasirinko UAB ,,Telšių Alpina“,  į.k. 300670199 (2018-04-24 protokolas Nr. 18/3).

__________________________________________________________

7. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl stogų remonto iki 2017-11-30 d. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje.

     Kvietimas pateikti pasiulyma daugiabuciu namu stogu remontui

Pasiūlymų negauta.

__________________________________________________________

6. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų šiukšlių šalintuvų priežiūros paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2017-09-15 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt

Komisija iš trijų dalyvavusių įmonių pasirinko UAB ,,Sigvalda“   į.k. 125411918

__________________________________________________________

5. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2017-02-06 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt

Komisija iš trijų dalyvavusių įmonių pasirinko UAB ,,Srėdė“ ir ko,  į.k. 300519699.

__________________________________________________________

4. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2016-10-26 įsakymo Nr. 1-281 dėl “Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo” 493 p., 521 p.,  2017-04-20 UAB “Fabeta”atliko gyvenamųjų namų elektros instaliacijos varžos, grandinės patikrinimo, įžeminimo įrenginių varžos matavimų paslaugos pirkimo apklausą. Pagal pasiūlytą mažiausią kainą pasirinkta UAB “Elektros smūgis”.

__________________________________________________________

3. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo iki 2016-09-01

    VENTILIACIJOS KANALU IR BUITINIU ATLIEKU SALINTUVU VALYMO BEI DEZINFEKAVIMO PASLAUGU TECHNINES SALYGOS

Atliktas ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugos pirkimas. Infornmacija apie pirkimą paskelbta spaudoje. Komisija iš gautų trijų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,PSSGroup“, į.k. 302557086 (2016-09-05 protokolas 16/03).

_________________________________________________________

2. Kvietimas pateikti pasiulyma del sienu tarpplokstiniu sanduru remonto iki 2016-06-15

Atliktas administruojamų namų tarpplokštinių sandūrų remonto darbų pirkimo konkursas. Informacija apie konkursą paskelbta spaudoje. Komisija iš trijų dalyvavusių rangovu pasirinko UAB ,,Telšių Alpina“,  į.k. 300670199 (2016-07-04 protolokas Nr. 16/2).

_________________________________________________________

1. Kvietimas pateikti pasiulyma del stogu remonto iki 2016-06-14

    Atliktas administruojamų namų stogų remonto darbų pirkimo konkursas. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje. Komisija iš keturių dalyvių rangovu pasirinko UAB ,,SRĖDĖ“ir ko,  į. k. 300519699  (2016-06-28 protokolas Nr. 16/01).

_________________________________________________________

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.