Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.KLAUSIMAI

I. Kur apmokėti už paslaugas  ?

Naudojantis internetine bankininkyste atsiskaityti reikia per skiltį ĮMOKOS/MOKESČIAI:

AB “Swedbank” įmokos kodas – 103219 (8 eilutė Kitos paslaugos), 103270 (9 eilutė Kaupiamos lėšos);

AB SEB bankas, AB LUMINOR (DNB) bankas, AB Medicinos bankas, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius įmokos kodas – IVPI1   (nuo 2022-12 mėn. UAB “Perlas Finance”, iki tol buvo Informacinio verslo paslaugų įmonė). ( SVARBU! Jūsų nurodomas mokėtojo kodas turi prasidėti Vilniaus regiono kodu 1 t. y. turi būti iš 8 skaitmenų,  vadinasi Jūs turite darašyti vienetuką priekyje kodo. PVZ. 13477777 )

AB Šiaulių, AB Citadele bankas įmokos kodas – Fabeta.

AB Šiaulių ir AB Citadele bankų el. bankininkystėje mokėti per “Operacijos” –> “Įmokos (Mokesčiai)” paieškos eilutėje įvedus pavadinimą “Fabeta” ir susikūrus du UAB ,,Fabeta” ir UAB ,,Fabeta” (kaupiamos lėšos) šablonus.

Už UAB ,,Fabeta” paslaugas galite mokėti per e.sąsakaitą, kurią galite užsisakyti, užpildę prašymą savo banko internetinėje bankininkystėje.

Su atsiskaitymo knygele  mokėti galima – “Lietuvos pašto” skyriuose, pateikus sąskaitą su brūkšniniu kodu – loterijos „Perlas“ terminaluose, „Lietuvos spauda“ kioskuose ir R-KIOSK , MAXIMA parduotuvėse. Taip pat naudojantis paslauga www.vienasaskaita.lt , Ignitis savitarnoje e.ignitis.lt , „PerlasGo“ programėlėje.

Kaip atsiskaityti už elektrą bendrosioms reikmėms?

Mokestis už elektros bendrąsias reikmes bus automatiškai įtraukiamas į mokėtiną sumą, kurią sužinosite įmokos priėmimo vietoje arba e.ignitis.lt savitarnos svetaineje pateiktoje sąskaitoje.

Jei sąskaitos suma didesnė nei 8 eurai, IGNITIS atsiunčia mokėjimo pranešimą el. paštu, trumpąja SMS žinute arba paprastu paštu. Esant mažesnei nei 8 eurų sąskaitos sumai, mokėjimo pranešimų nesiunčia.

Atsiskaitydami banke, savo elektroninės bankininkystės paskyros mokėjimų ar operacijų skiltyje pasirinkite įmokų ir mokesčių formą, nurodydami įmokos kodą ir lėšų gavėją – 103500 – ELEKTRA IGNITIS (VISUOMENINIS TIEKIMAS);

Mokestis už sausio mėnesio bendrąsias reikmes bus įtrauktas į kovo mė-nesio mokėtiną sumą, už vasarį – į balandžio ir taip toliau.

Jei kyla klausimų, drąsiai skambinkite į UAB “Fabeta” buhalteriją tel. (85) 248 0911.

II. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo bei laikinojo (vietinio) remonto darbų organizavimo ir vykdymo tvarka

1.Paprastasis remontas

1.1. Bendrosios nuosavybės objektai

1.1.1. Patalpų savininkų (namo, laiptinės, korpuso) iniciatyva ir (ar) administratoriaus sprendimu (pagal apžiūrų rezultatus) nutariama atnaujinti bendrasias statinio konstrukcijas ar inžinerinę įrangą (remontuoti stogą, nekeičiant jo chararakteristikų, įrengti lauko metalines duris su telefonspyne ar be jos, remontuoti ar pakeisti vamzdynus ir pan.)

1.1.2. Administratorius organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu (apklausą) dėl lėšų kaupimo numatomiems darbams finansuoti, jų kaupimo bei naudojimo tvarkos ir jo trukmės. Susirinkimui arba kartu su balsavimo biuleteniais pateikiama numatomų darbų preliminarioji kaina. Priėmus sprendimą kaupti lėšas, pateikiama rangovo ar administratoriaus paruošta preliminarioji darbų sąmata, su kuria supažindinami išrinkti įgaliotieji savininkų atstovai ir kurie ją suderina. Savininkai taip pat gali pasiūlyti savo rangovo parinkimo variantą arba įpareigoti išrinktus įgaliotuosius atstovus teikti pasiūlymus administratoriui dėl rangovo parinkimo.

1.1.3. Administratorius pagal daugumos savininkų nustatytą lėšų kaupimo tvarką ir trukmę vykdo kasmėnesinius mokėjimų apskaičiavimus, pateikia juos savininkams, kaupia sumokėtas lėšas atskiroje sąskaitoje. Apie lėšų kaupimą butų savininkai informuojami mokestiniuose pranešimuose, skelbimais skelbimų lentose ir kt. priemonėmis.

1.1.4. Sukaupęs lėšas, administratorius sudaro sutartį su pasirinktu rangovu, organizuoja remonto vykdymą, kontroliuoja darbų eigą, kartu su išsirinktais įgaliotais atstovais priima atliktus darbus. Informacija apie įvykdytus darbus, faktiškąją darbų kainą, rangovą taip pat viešai skelbiama.

PASTABA: esant būtinybei užtikrinti privalomuosius statinio reikalavimus (avarijos ar jos grėsmės atveju, statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų, patalpų savininkų privačios nuosavybės pažeidimo grėsmei, ir pan..) administratorius, vadovaudamasis norminiais aktais, savistoviai priima sprendimą dėl remonto darbų, jų vykdymo tvarkos. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai bendrosios nuosavybės daliai. Apie tokius atvejus bedrasavininkiai, jeigu yra tokia galimybė, informuojami ne vėliau kaip 3 dienos prieš darbų vykdymą ir juos įvykdžius 1.1.3 ir 1.1.4 punktuose nurodyta tvarka.

1.2. Buto ar kitos patalpos perplanavimas, neardant laikančiųjų ar atitvarinių konstrukcijų.

1.2.1. Patalpų perplanavimas, neardant laikančiųjų ar atitvarinių konstrukcijų vykdomas pagal paprastojo remonto aprašą, išduotą Vilniaus m. savivaldybės įgaliotojo asmens. Kiti statybą leidžiantys dokumentai šiuo atveju nebūtini.

1.2.2. Baigęs perplanavimą, savininkas kreipiasi į Registrų centrą dėl buto ar kitų patalpų perplanavimo teisinės registracijos.

1.2.3. Savininkas, atlikęs teisinę registraciją, informuoja apie pasikeitusius buto duomenis administratorių ir, jeigu tai numatyta sutartyse, komunalinių paslaugų teikėjus.

2. Laikinasis arba vietinis remontas

2.1. Pagal žodinį ar rašytinį patalpų savininko(ų) prašymą ir (ar) kasmetinių, neeilinių apžiūrų, nuolatinių stebėjimų rezultatus administratorius organizuoja ūkio būdu arba pasamdęs rangovą nedidelės apimties remonto darbus.

2.2. Esant reikalui, patalpų savininkai informuojami apie tokio remonto laikinumą ir paprastojo arba kapitalinio remonto būtinumą bei pasekmes, jei dėl pastarojo nebus priimti sprendimai.

2.3. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios nuosavybės daliai.

3. Kapitalinis remontas (vykdant buto perplanavimą, ardant ir (ar) įrengiant laikančiąsias ar atitvarines statinio konstrukcijas)

3.1. Buto ar kitų patalpų savininkas arba jo įgaliotasis atstovas kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės įgaliotąją instituciją dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. Su prašymu reikalinga pateikti namo bendrasavininkių daugumos ir pastato administratoriaus pritarimą numatomiems kapitalinio remonto darbams.

3.2. Gavęs išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus, savininkas sudaro sutartį su atestuotu projektuotoju (fiziniu ar juridiniu asmeniu) dėl kapitalinio remonto projekto (aprašo) paruošimo ir jo suderinimo nustatyta tvarka. Paruoštam projektui turi būti atlikta ekspertizė statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.

3.3. Savininkas ar jo įgaliotasis asmuo kreipiasi į Savivaldybės įgaliotąjį atstovą dėl statybą leidžiančio dokumento – pritarimo kapitalinio remonto (aprašo) projektui išdavimo.

3.4. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, sudaromos sutartys su atestuotu rangovu dėl darbų vykdymo bei atestuotu specialistu dėl statybos darbų techninės priežiūros.

3.5. Baigus darbus, kreipiamasi į valstybinę instituciją, įgaliotą organizuoti statinių ar energetinių įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbą dėl tokios komisijos sudarymo.

3.6. Komisijai pripažinus objektą tinkamu naudoti statybos baigties aktu, savininkas kreipiasi į Registrų centrą dėl buto ar kitų patalpų perplanavimo pakeitimo teisinės registracijos.

3.7. Savininkas informuoja apie pasikeitusius buto duomenis administratorių ir, jeigu tai numatyta sutartyse, komunalinių paslaugų teikėjus.

4. Šildymo prietaisų keitimas butuose

4.1. Savininkas, pageidaujantis pakeisti techniškai tvarkingus šildymo prietaisus (radiatorius) savo patalpose, raštiškai kreipiasi į administratorių dėl šių prietaisų projektinės galios nustatymo ir pritarimo numatomiems darbams.

4.2. Gavęs pritarimą ir nurodytas galias bei įsigijęs nurodytos galios šildymo prietaisus, savininkas kreipiasi į namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją dėl šildymo prietaisų pakeitimo. Visas išlaidas, susijusias su šildymo prietaisų pakeitimu, apmoka patalpų savininkas.

5. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais

5.1. Sprendimą dėl tokių darbų ar paslaugų priima namo, laiptinės, korpuso patalpų savininkai Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka.

5.2. Administratorius lėšų kaupimą organizuoja p.1.2. nurodyta tvarka.

5.3. Administratorius darbų vykdymą ar paslaugų teikimą organizuoja p. 1.3. nurodyta tvarka patalpų savininkams apmokėjimus 100 % numatytos darbų ar paslaugų vertės.

6. Bendrojo naudojimo patalpų dezinsekcija

6.1. Administratorius sprendimą dėl patalpų dezinsekcijos priima patalpų savininko(ų) prašymo ar apžiūrų pagrindu.

6.2. Išlaidos dezinsekcijai paskirstomos patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios nuosavybės daliai.

7. Kur kreiptis įvykus avarijai ?

  Įvykus vandentiekio, kanalizacijos, elektros ar šilumos tinklų avarijai darbo metu kreipkitės į UAB “Fabeta” dispečerinę tarnybą tel. (8 5) 248 4111. Įvykus avarijai ne darbo metu ir savaitgaliais kreipkitės į UAB “Grinda” tel. 1355

  

  8. Kur dėti atliekas?

    Naudinga informacija dėl atliekų tvarkymo bei jų pridavimo.

Klausimas

Kas gali padėti

Kontaktai

Kur kreiptis dėl komunalinių atliekų tvarkymo? Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Seniūnijos, būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos Seniūnijų, būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius Tel.: +370 5 211 2168, +370 5 211 2821
Kur kreiptis dėl mokesčių už atliekų tvarkymą? Būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos, Būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt
Kur dėti stambiagabarites atliekas? Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50.

Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti: stiklą, plastiką, popierių, kartoną, metalus,  statybos-remonto atliekas (iki 300 kg), buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.) išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales!UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“

Tel.+370 5 2130397 www.vaatc.lt

info@vaatc.ltKur dėti statybos-remonto atliekas?Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai NEMOKAMAI (iki 300 kg) gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50.UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“

Tel.+370 5 2130397  www.vaatc.lt

info@vaatc.ltDidesnius kiekius MOKAMAI iš gyventojų, įmonių ir organizacijų priima: UAB „Bionovus“, Liepkalnio g. 172B, VilniusPlytų, betono, asfalto, asbesto turinčios atliekos (pvz., šiferis) maišytos statybos-griovimo atliekosTel.+370 5 215 2027 www.bionovus.lt info@bionovus.ltKur kreiptis dėl kiemuose esančių nenaudojamų automobilių išvežimo?UAB „Kuusakoski“, Pramonės g. 97, VilniusUAB „Kusakoski“Tel.+370 5 267 2897

www.kuusakoski.ltKur dėti galvaninius elementus, baterijas, akumuliatorius?UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius.UAB „UAB „Atliekų tvarkymo centras” Riovonių g. 2A, Vilnius.

Surinkimo taškai didžiuosiuose Vilniaus  prekybos centruose, daugumoje Vilniaus  degalinių.UAB „Žalvaris“Tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343

www.zalvaris.lt

UAB „UAB „Atliekų tvarkymo centras”

Tel.: +370 5 206 09 00

www.atc1.lt

Kur dėti senus vaistus,   buitinę chemiją, pavojingas (toksines) atliekas.Vilniaus miesto gyventojai senus vaistus  NEMOKAMAI gali palikti visose Vilniaus miesto vaistinėse. Pavojingas (toksines) atliekas, buitinę chemiją priima UAB „Toksika“,  (Kuro g. 15) VilniusUAB „Toksika“Tel. +370 5 250 5302,+370 698 21941 www.toksika.ltKur dėti senas padangas?Asmens dokumentą pateikę Vilniaus gyventojai senas padangas (4 vnt.) NEMOKAMAI gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse Vilniuje:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50.UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“Tel.+370 5 2130397  www.vaatc.lt

info@vaatc.ltVisuose autoservisuose, kur jūsų automobiliams montuojamos naujos padangos. Kur dėti žaliąsias atliekas (lapus, šakas ir t.t.)?UAB „Biastra plius“ aikštelė Titnago g. 74, VilniusUAB „Biastra plius“Tel. +370 698 78699, +370 612 63585 biastra@takas.ltUAB „Juknevičiaus kompostas“ aikštelė, Liepkalnio g. 172, VilniusUAB „Juknevičiaus kompostas“Tel. +370 5 215 2159 www.kompostas.lt info@kompostas.ltKur dėti seną buitinę techniką?UAB „EMP“ Verkių g. 50, Vilnius

UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius.

UAB „EMP“Tel. 1806,

+370 5 2041587

www.emp.lt

UAB „Žalvaris“

Tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343

www.zalvaris.lt

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.