Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.APIE MUS

Istorija

Savo veiklą daugiabučių namų ir kitų statinių priežiūroje pradėjo 1992 m., kai buvo įsteigta Fabijoniškių seniūnijos valstybinė įmonė. 1995 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-08-26 nutarimu Nr. 537 bei Vilniaus miesto valdybos 1995-07-20 sprendimu Nr.1345V buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Fabeta“. Įmonė įregistruota LR juridinių asmenų registre ( registracijos pažymėjimas).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-25 UAB „Fabeta“ paskirta Vilniaus m. daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2610 administravimo vykdymas buvo pratęstas.

UAB „FABETA“ teikia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, organizuoja ir vykdo šių namų bei kitų statinių nuolatinę techninę priežiūrą , šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūrą, prižiūri inžinerinius tinklus ir atlieka jų profilaktinį remontą, vykdo sanitarinį teritorijų, patalpų valymą .

Šiai veiklai išduoti atestatai – leidimai:

Atestatas eksploatuoti šilumos irenginius

Atestatas eksploatuoti elektros irenginius

Šiuo metu administruojami bei prižiūrimi 130 daugiabučių namų ir kitų statinių, kurių bendras naudingas butų ir kitų patalpų plotas sudaro 440 tūkst. m2.

UAB „FABETA” yra įdiegusi integruotą kokybės vadybos sistemą, kuri apima kokybės, aplinkosaugos vadybą.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2005

 

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB ,,Fabeta” kokybės ir aplinkosaugos politika pagrįsta įmonės puoselėjamomis vertybėmis, kuriomis mūsų darbuotojai vadovaujasi kasdieniame savo darbe. Pagrindinis mūsų uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra. Kad užtikrintume sėkmingą savo veiklos vykdymą, nuolat siekiame:

 • Rasti geriausius ir greičiausius sprendimus butų ir kitų patalpų savininkų poreikiams patenkinti.
 • Palaikyti abipusį ryšį su klientais ir partneriais, kad užtikrintumėme aukščiausios kokybės ir patikimumo paslaugų teikimą.
 • Su bendradarbiaujančiomis šalimis kurti vieningą požiūrį į atsakomybę, vykdant įsipareigojimus.
 • Pasirinkti tinkamas medžiagas, mažinti atliekų susidarymą ir atsakingai jas tvarkyti.
 • Užtikrinti, kad skirtingų darbuotojų atliekamas darbas vyktų, kaip vieningas procesas.
 • Kuo didesnio klientų pasitenkinimo kvalifikuotai, kokybiškai ir sąžiningai atliekant savo darbą.
 • Plėsti įmonės veiklos apimtį.

Įgyvendindami savo siekius, vadovaujamės šiomis nuostatomis:

 • Naudoti integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus bei nuolat skirti reikalingus išteklius šios sistemos tobulinimui, vertinti jos veiksmingumą.
 • Užtikrinti įmonės vykdomai veiklai taikomų teisinių reikalavimų, socialinės atsakomybės, etiškumo principų laikymąsi.
 • Taikyti kuo palankesnę butų savininkams paslaugų kainodaros politiką.
 • Įtraukti visų lygių darbuotojus į užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą.
 • Sekti naujoves ir taikyti jas savo veikloje.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams ugdyti naujus įgūdžius ir įgyti papildomų žinių, tokiu būdu keliant jų kvalifikaciją ir didinant kompetenciją.
 • Bendradarbiauti tik su patikimais tiekėjais ir rangovais.
 • Periodiškai peržiūrėti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, užtikrinti jos laikymąsi ir atlikti būtinus pakeitimus, kad ji nuolat būtų aktuali ir veiksminga.

Šią bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politiką įsisavinę mūsų darbuotojai, ji žinoma visoms bendradarbiaujančioms šalims ir prieinama visuomenei.


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.