Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.RENOVACIJA

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ilgalaikis procesas, todėl gyventojams, gyvenantiems renovuotinuose daugiabučiuose namuose dažnai iškyla klausimų: kokia viso to nauda? ar būtina imti paskolą? kas mokės paskolą pardavus butą? mes norime renovuoti, o kaimynas nesutinka? kodėl po renovacijos mokame daugiau? ar savarankiškai įstiklintus balkonus reikės išgriauti? kodėl būtina šiltinti vidinę balkono sieną… ir daug kitų…

 

PAMATYK KAIP ATSINAUJINA TAVO PASTATAS

http://intro.vilnius.lt/siltas-miestas/pastatu-atnaujinimas/

SUTVARKYK VIDAUS ŠILDYMO SISTEMĄ

http://intro.vilnius.lt/archive/sutvarkyti-vidaus-sildymo-sistema/

PAKEISK ŠILUMOS PUNKTĄ

http://intro.vilnius.lt/archive/pasikeisk-silumos-punkta/

PAŽANGIOJI MATAVIMŲ SISTEMA

http://intro.vilnius.lt/siltas-miestas/ismanioji-apskaita/

 

 

Viskas, ką reikia žinoti apie būsto energinio efektyvumo didinimą

Bсе, что необходимо знать о овышении энергетической еффективности жилья

Wszystko, co należy wiedzieć o zwiększaniu skuteczności energetycznej budynku

Atnaujinu savo busta - pagrindiniai klausimai ir atsakymai i juos

Atnaujinu savo busta - pagrindiniai klausimai ir atsakymai i juos II

Bсе, что необходимо знать о овышении энергетической еффективности жилья

Bсе, что необходимо знать о овышении энергетической еффективности жилья II

Wszystko, co należy wiedzieć o zwiększaniu skuteczności energetycznej budynku

Wszystko, co należy wiedzieć o zwiększaniu skuteczności energetycznej budynku II

Pratęstas valstybės papildomos paramos renovacijai teikimas nuo 2015-01-01

Valstybės paramos dydis

Remiama priemonė Paramos dydis/forma
Lengvatinis kreditas 3 proc. fiksuotos palūkanos
Atnaujinimo projekto parengimas 100 proc. *
Statybos techninė priežiūra 100 proc. *
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos 100 proc. *
Parama turintiems teisę į būsto ir šildymo išlaidų kompensavimą 100 proc.
Statybos darbų (energiją taupančių priemonių) išlaidos sutaupius  ne mažiau kaip 40 proc. šiluminės energijos 25 proc.**
Statybos darbų (energiją taupančių priemonių) išlaidos sutaupius ne mažiau kaip 20 proc. šiluminės energijos 15 proc.
Apmokant išlaidas už savivaldybėms tenkančias jų nuosavybės teise valdomas gyvenamąsias patalpas 100 proc.

* galios iki 2015 m. spalio 1 d., vėliau – tik 50 proc.

** galios rangos sutartims, kurios pasirašytos iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir projektai įgyvendinti iki 2015 m. spalio 1 d.; ir projektams, kurių rangos sutartys sudarytos nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015-ųjų kovo 31 d., o projektai baigti įgyvendinti iki 2016 m. liepos 1 d.

Skaityti plačiau…

 

Žiūrėti     Daugiabučio namo S. Stanevičiaus g. 5 atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Daugiabučio namo S. Stanevičiaus g. 5 investicijų planas

Būsto atnaujinimo (modernizavimo) programa

Siekdama paspartinti daugiabučių atnaujinimo procesą, Vyriausybė parengė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinį modelį. Jame numatyta lėšų daugiabučių atnaujinimui pritraukti iš įvairių šaltinių:  Europos Sąjungos, valstybės biudžeto lėšų ir pačių gyventojų. Galimybes pasinaudoti ES lėšomis daugiabučiams atnaujinti suteikia ES iniciatyva JESSICA.

Pagal parengtą modelį, lėšos daugiabučiams atnaujinti bus skiriamos iš Kontroliuojančiojo fondo. Jį įkūrė Lietuvos Respublikos finansų bei aplinkos ministerijos ir EIB (pastarasis paskirtas fondo valdytoju). Bankas parengė konkurso, kuriuo bus atrinkti Kontroliuojančiojo fondo finansiniai tarpininkai, sąlygas. EIB valdomas fondas per finansinius tarpininkus teiks ilgalaikes lengvatines paskolas gyventojams, siekiantiems atnaujinti savo būstą. Lėšos, investuojamos į daugiabučių atnaujinimo projektus, grįš į fondą, ir jas vėl bus galima investuoti.

Projekto atsiperkamumą lems įgyvendinamų energiją taupančių priemonių (tokių kaip stogo ir sienų apšiltinimas, šildymo sistemos atnaujinimas, langų pakeitimas naujais, balkonų įstiklinimas ir kitos) efektyvumas ir dėl to sumažėjęs mokestis už šildymą.

Valstybė padės gyventojams kompensuodama dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų, iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo, parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų. Nuo 2015 m. spalio 1 d. bus kompensuojama 50 procentų nurodytų išlaidų, organizuojant projekto įgyvendinimą. Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė apmokės paskolos grąžinimą ir palūkanas.

Nemažiau kaip 20 proc. sumažinus daugiabučio namo skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas lyginant su ligtolinėmis energijos sąnaudomis, bus kompensuojama 15 proc. rangos darbų kainos. Kai energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc., papildoma 25 procentų parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. 15 procentų papildoma parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta po 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 d. Taip pat 15 procentų papildoma parama teikiama, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 dienos.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad butų savininkams, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą ir nebalsavusiems ar balsavusiems prieš namo modernizavimą, ateinantį šildymo sezoną kompensavimas bus mažinamas 50 proc., o nuo sekančio sezono kompensacija iš vis nebus skiriama, iki bus įgyvendintas atnaujinimo projektas, bet neilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus (Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 str., 12 d.).

                                                  Pastato renovavimo etapai

1. Atnaujinimo inicijavimas. Namo administratorius organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas. Susirinkime 50%+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos. Susirinkimo protokolas saugomas pas administratorių.

2. Investicijų plano parengimas. Administratorius organizuoja konkursą investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (BUPA). Gavus  pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina ir kiti susiję klausimai.

3. Viešas investicijų plano aptarimas. Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkime, kuriame, išsakomos pastabos, pageidavimai, pagal kuriuos patikslinamas investicinis planas.

4. Investicijų plano suderinimas. BUPA įvertina, ar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus, techninius reikalavimus.

5. Investicinio plano tvirtinamas. Planas tvirtinamas namo savininkų susirinkime 50%+1 namo savininkų balsų dauguma. Dėl bankų reikalavimų suteikiant paskolą, rekomenduotina gauti ne mažiau kaip 60% savininkų. Svarbiausia tuo pačiu priimti ir sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Susirinkimo protokolo kopija kartu su investicinio plano byla pateikiama BUPA. Patvirtinus investicijų planą, namo valdytojas skelbia konkursą techninio projekto rengimo paslaugai pirkti.

6. Paraiška bankui. Administratorius pasirinktam bankui pateikia paraišką kreditui gauti ir investicijų planą, kitus reikiamus, papildomus dokumentus.

7. Banko patvirtinimas. Bankas įvertinęs iš administratoriaus ir BUPA gautus dokumentus, patvirtina paraišką.

8. Rangovo parinkimas. Administratorius skelbia konkursus, kurių pagalba išrenkamas rangovas ir techninio projekto rengėjas. Galutinis sprendimas suderinamas su BUPA.

9. Kredito sutarties pasirašymas ir kredito sutarties įregistravimas.. Banko pateiktą tipinę sutartį pasirašo banko atstovas ir būsto savininkų atstovas. Administratorius kredito sutartį registruoja nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras”, apie tai atitinkamai pažymėdamas ir visų namo butų registro įrašuose

10. Namo atnaujinimas. Darbai vykdomi pagal investicijų planą. Parengiamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, jį pasirašo administratorius, rangovas, BUPA atstovas ir statybos techninę priežiūrą vykdęs specialistas.

11. Kredito išmokėjimas. Pinigai išmokami banko valdytojui pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, pagal kurią bankas perveda pinigus statybos darbus vykdančiam rangovui. Likusią mokėti dalį bankas paskirsto mokėti visiems kredito gavėjams (būsto savininkams).

12. Valstybės paramos paskyrimas. Valstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus darbus ir administratoriui pateikus BUPA prašymą dėl valstybės paramos.

13. Valstybės paramos išmokėjimas. Kai BUPA specialistai užfiksuoja namo atnaujinimo statinio energetinį efektyvumą, nustatomas kompensacijos dydis ir Finansų ministerija, pervesdama apskaičiuotą paramą kiekvienam individualiai, padengia būsto savininkų paimtų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.

14. Palūkanų ir kredito mokėjimas. Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis, būsto savininkai moka tik palūkanas, skaičiuojamas nuo namo atnaujinimui išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Atnaujinus namą, pradedama grąžinti paskola ir mokamos palūkanos.

Dažniausiai užduodami klausimai

www.atnaujinkbusta.lt

www.bkagentura.lt

Diskusija skirta daugiabučių namų gyventojams.

Senas būstas pralaidus šilumai, garsams ir kvapams – nors už šildymą mokame brangiai, bet bute vėsu, kampuose pasirodo pelėsis; sienos, langai nesaugo nei nuo vidaus, nei nuo išorės garsų. Skaityti plačiau Statybunaujienos.lt

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.