Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Kaip mokėti per SEB banką nuo 2017-03-30 d. ?

Informuojame, kad už UAB „Fabeta“ pateiktas paslaugas (Kitos paslaugos, Kaupiamosios lėšos) AB SEB banke galite apmokėti į AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ sąskaitą, kurioje renkamos įmokos UAB „Fabeta“ naudai.  Skiltyje “Mokėjimai”–>”Ruošiniai” susikurkite naują įmokos šabloną, įvedę įmokos kodą IVPI1 (Informacinio verslo paslaugų įmonė) .  Įveskite vardą, pavardę, objekto, už kurį mokate, adresą, knygelės Nr. , ties paslaugomis 1. Kitos paslaugos 2. Kaupiamosios lėšos pažymėkite varnele “V” ir išsaugokite. Informacija UAB “Fabeta” buhalterija telefonu (85) 248 0911.

Kaip mokėti įmokas už elektrą bendroms reikmėms ?

Už Elektrą bendrom reikmėm (10 eilutė), buto elektrą AB SEB banke galite apmokėti skiltyje “Mokėjimai”–>”Ruošiniai” sukūrę naują įmokos šabloną. Įveskite įmokos kodą pagal pavadinimą – ESO  (AB „Energijos skirstymo operatorius“ ) ir pasirinkite  1-Vilniaus regionas  –>AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Vilniaus regiono elektros knygelė–> pildyti “Ruošinys”.   Ties paslaugomis 1.Elektra  (tarifas 0,114 Eur), 10. Bendro naudojimo elektra pažymėkite varnele “V” ir išsaugokite.                                          Taip pat galite atsiskaityti savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Informacija telefonu 1802.

Kaip mokėti įmokas už šaltą vandenį ?

Už šaltą vandenį AB SEB banke galite apmokėti skiltyje “Mokėjimai”–>”Ruošiniai” sukūrę naują įmokos šabloną. Įveskite įmokos kodą pagal pavadinimą Vilniaus vandenys ir pasirinkite  1-Vilniaus regionas  –>UAB „Vilniaus vandenys“ sąskaita –> pildyti “Ruošinys”. Ties paslauga “Skaitiklio parodymai”  (tarifas 1,71 Eur) ir “Pardavimo kaina (abonementinis mokestis)”  (0,63 Eur – jeigu skaitiklis priklauso vartotojui, 0,94 Eur – jeigu skaitiklis priklauso UAB “Vilniaus vandenys”) pažymėkite varnele “V” ir išsaugokite.  Daugiau apie atsiskaitymo tvarką ir būdus rasite interneto svetainėje www.vilniausvandenys.lt. Informacija telefonu 1889.

Kaip mokėti įmokas už karštą vandenį ir šildymą ?

Nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus m. šilumos ūkio priežiūrą iš AB “Vilniaus energija” perėmė AB “Vilniaus šilumos tinklai” (VŠT).                                                                                         Už karštą vandenį  ir šildymą AB SEB banke galite apmokėti skiltyje “Mokėjimai”–>”Ruošiniai” sukūrę naują įmokos šabloną. Įveskite įmokos kodą pagal pavadinimą VŠT (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąskaita) ir pasirinkite  1-Vilniaus regionas  –>AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąskaita –> pildyti “Ruošinys”.   Ties “Karšto vandens skaitiklis”  ir “Mokėtina suma” pažymėkite varnele “V” ir išsaugokite.  Atliekant mokėjimą, galėsite deklaruoti skaitiklio parodymus.

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.