Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Kodėl būtinas šildymo sistemos hidraulinio balansavimo ir karšto vandens terminio balansavimo ventilių įrengimas daugiabučiame name ?

Kam reikalingas hidraulinis šildymo sistemų balansavimas?

  1. Tai tinkamas ir tolygus šilumos paskirstymas į visus radiatorius.
  2. Efektyvus ir ekonomiškas šildymo sistemos darbas.
  3. Betriukšmis termostatų darbas.
  4. Optimaliai sureguliuotas sistemos vandens srautas ir mažesnės galios siurbliai.
  5. Šilumos energijos ekonomija.

Nesant subalansuotai sistemai vieni radiatoriai perkaista, kiti napakankamai sušyla. Tokiu atveju gaunamas nepalankus rezultatas.

Kodėl vykdome apklausą dėl lėšų kaupimo šildymo sistemos hidraulinio balansavimo, karšto vandens terminio balansavimo ventilių įrengimui?

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymu Nr. D-1595/1-201 patvirtintų ,,Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų“ 4 p. nurodoma, kad senose namo šildymo ir karšto vandens sistemose turi būti įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės (automatiniai balansiniai ventiliai). Šių priemonių įrengimo išlaidas apmoka butų savininkai. Todėl dėl apmokėjimo organizuojame BALSAVIMĄ RAŠTU.

I. BALANSINIAI VENTILIAI

Ši termografinė nuotrauka  iliustruoja pagrindinę daugiabučių pastatų bėdą – netolygų šilumnešio paskirstymą po visą pastato šildymo sistemą.

Vienintelis sprendimas – balansinių ventilių įrengimas šildymo sistemos grąžinamame vamzdyne.

Vienvamzdę šildymo sistemą galima balansuoti dviem būdais:
– rankiniais balansiniais ventiliais (pvz. MSV-I arba USV-I);
– automatiniais srauto ribotuvais (pvz. AB-QM).

Rankiniai balansiniai ventiliai

Danfoss rankiniai balansiniai ventiliaiPrivalumai:
– maža pradinė kaina.
Trūkumai:
– reikalingas didesnis kiekis. Tai yra, reikalingi balansiniai ant grįžtančiųjų šildymo sistemos stovų ir ketvirčių;
– reikalingas kruopštus balansavimas su specialia įranga. Įvertinus balansavimo darbų kaštus, rankinių balansinių ventilių kaina pasiekia automatinių srauto ribotuvų po keturių metų;
– netinka naudoti su radiatorių termostatais;
– bent vieno radiatoriaus (jeigu jis kitokio dydžio ar tipo), šildymo sistemos armatūros ar vamzdyno pakeitimas reikalauja naujo balansavimo.

Automatiniai srauto ribotuvai

AB-QMPrivalumai:
– užtenka naudoti tik ant grąžinamų šildymo sistemos stovų;
– nereikalingas balansavimas su specialia įranga, užtenka nustatyti norimą srautą ventilio skalėje;
– dažna bėda, kad nėra išlikusių projektinių šilumnešio srautų, turinčių tekėti konkrečiais stovais. Su automatiniais srauto ribotuvais galimas greitas reikiamo srauto nustatymas ir pakeitimas, neįtakojant kitų stovų nustatyto srauto;
– puikus sprendimas su radiatorių termostatais įrengiant papildomą terminio balansavimo funkcija;
– unikalus sprendimas laiptinių stovams, naudojant dvi funkcijas – automatinį srauto balansą ir temperatūrinį reguliavimą, jei grąžinamo šilumnešio temperatūra per aukšta.
Trūkumai:
– didesnė pradinė investicija.

Ko reikia, kad parinkti hidraulines balansavimo priemones Jūsų pastatui?

– šildymo sistemos aksonometrinės schemos su projektiniais stovų srautais;
– arba šildomo ploto (m2), tenkančio kiekvienam šildymo sistemos stovui, ir ketvirčių (atsišakojimų) vamzdyno diametro.

Įrengus srauto ribotuvus, šilumnešį paskirstysime tolygiai po visą pastato ilgį, tai reiškia, kad pastato dešinė, kairė pusės ir vidurinė dalis šils tolygiai. Norint, kad pirmas ir viršutinis aukštai šiltų tolygiai, reikia įrengti termostatus ant radiatorių.

Kitas aktualus klausimas – savavališkai pakeisti radiatoriai, kurie neatitinka projektinių dydžių.

Esant automatiniams srauto ribotuvams, didesnis nei numatyta projekte radiatorius galės daryti įtaką tik tam stovui, kuriame jis yra sumontuotas. Norint panaikinti jo neigiamą poveikį kitiems tame pačiame stove esantiems radiatoriams, reikia, kad būtų termostatinis ventilis, kuris paprasčiausiai neleis šilumnešiui tekėti į radiatorių ir nukreips jį kitiems vartotojams.

Rankinis išankstinio nustatymo ventilis MSV-I
(tinka ir USV-I tipo ventiliams)

MSV-I ventilis naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. Juos rekomenduojame naudoti pastovaus srauto sistemose.
MSV-I – tai kombinuotas rankinis išankstinio nustatymo ir uždarymo ventilis. Jame esanti srauto apribojimo funkcija leidžia nustatyti reikiamą maksimalų srautą stove. Srautui matuoti MSV-I tiekiamas su dviem matavimo antgaliais (adatinio tipo).

MSV-I yra kompaktiškas ventilis, kurio atskiri veikiantys elementai ir jungtys yra išdėstyti 90 laipsnių kampu taip, kad, nepaisant mažų ventilio matmenų, labai patogu prie jų prieiti, ventilį montuojant arba jam dirbant.
Ventilius galima montuoti tiek paduodamame, tiek grąžinimo (rekomenduojama) vamzdyne. MSV-I gaminami su vidiniu ar išoriniu sriegiu. Jeigu pasirenkamas išorinis sriegis, galima užsakyti srieginį arba privirinamą antgalį kaip priedą.

II. OPTIMIZUOKIME BUITINIO KARŠTO VANDENS SISTEMAS

Buitinio karšto vandens sistemose švaistomas vanduo ir energija, o reikiamas komforto lygis vartotojui ne visada garantuojamas. Tai nutinka dėl to, kad sistemoje susidaro blogas hidrobalansas. Siekiant palaikyti reikiamą temperatūros lygį, sistemos veikia su dideliu srauto perviršiu. Danfoss MTCV yra daugiafunkscinis termostatinis balansinis ventilis, kuris automatiškai palaiko šiluminį balansą cirkuliacinėse sistemose, apribodamas srautą ir palaikydamas pastovią temperatūrą. Taip sumažinamas vandens suvartojimas ir taupoma energija.

Daugiafunkscinis termostatinis cirkuliacinis ventilis skirtas individualiems vartotojų poreikiams patenkinti buitinio karšto vandens sistemose, be to jis apsaugo sistemą nuo Legionella bakterijų dauginimosi.

Pagrindiniai privalumai:

  • Energijos taupymas
  • Vandens taupymas
  • Geresnis komfortas
  • Apsauga nuo Legionella bakterijų
O versija
Terminis balansavimas
MTCV – universalus termostatinis balansinis ventilis
buitinio karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms.
A versija
Išorinis termometras. Dezinfekavimo funkcija vykdoma automatiškai,
kai temperatūra pasiekia 70 °C atsidaro apėjimas esantis ventilio viduje.
Išorinis termometras. Terminis balansavimas
MTCV palaiko pastovią iš anksto nustatytą
temperatūrą visoje sistemoje.
B versija
Temperatūros jutiklis. Ventilis su pavara, kuris atidaro
apėjimą priklausomai nuo CCR2 valdiklio komandos.
Terminis balansavimas
MTCV karšto vandens termobalansinis ventilis sumontuotas
visų cirkuliacinės sistemos stovų apačioje.
Matmenys: DN 15, DN 20
Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.