Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.DĖL ŠIUKŠLIŲ ŠALINTUVŲ UŽDARYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMU NR. 1-225 PATVIRTINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES, KURIOS ĮSIGALIOJA NUO 2020 SAUSIO 1 D.

TAISYKLIŲ  34 p. NUSTATYTA:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES

 „DAUGIABUČIAM NAMUI AR NAMŲ GRUPEI ĮRENGUS POŽEMINIŲ AR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĘ, ŠIUOSE NAMUOSE ESANČIOS ŠACHTINĖS ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS PRAĖJUS 1 MĖNESIUI (NUO VASARIO 1 D.) BUS NEBEAPTARNAUJAMOS, JOSE ESANTYS ANTŽEMINIAI KONTEINERIAI PO ŠIO TERMINO IŠIMAMI IR IŠVEŽAMI“.

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ,,VASA“ PRANEŠĖ, KAD ANTŽEMINIAI KONTEINERIAI NUO VASARIO 1 D. NEBUS APTARNAUJAMI.

 JEI NAMAS NESUSPĖS UŽSANDARINTI ATLIEKŲ SURINKIMO VAMZDŽIO, PABIRUSIAS ATLIEKAS TEKS TVARKYTI PATIEMS GYVENTOJAMS.

JEIGU TURITE PASTABŲ AR KLAUSIMŲ KREIPKITĖS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĘ TEL. (8 5) 2112000, TRUMPUOJU TEL. 1664, EL.PAŠTU savivaldybe@vilnius.lt ARBA SĮ „VASA“ TEL. 865004949, 1895.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.