Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ

Daugelis gyventojų klausia, kada bus uždarytos atliekų surinkimo šachtos ?

Paaiškiname, kad antžeminių konteinerių išėmimas ir išvežimas vyks pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos  administratorius“ (toliau – SĮ „VASA“) parengtą grafiką. Apie planuojamą antžeminių konteinerių išėmimą ir išvežimą SĮ „VASA“ informuos iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 dienų, patalpindama skelbimą daugiabučiame name bei informuodama daugiabučio namo valdytoją. Minėtame pranešime bus nurodyta, kurie pusiau požeminiai konteineriai skirti konkretaus namo gyventojams, taip pat kurią dieną konteineris bus išimtas ir išvežtas. SĮ „VASA“ pranešime nurodytą dieną komunalinių atliekų vežėjas paims konteinerį iš šiukšlių šalinimo patalpos pastate. Gavus SĮ „VASA“ pranešimą, administratorius privalo užtikrinti, kad nuo pranešime nurodytos konteinerio išėmimo datos šachta nustotų būti naudojama, nes po šachta nebebus konteinerio. Nespėjus to padaryti, daugiabučio namo valdytojas privalės užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus name, t. y. sutvarkyti komunalines atliekas, esančias šiukšlių šalinimo šachtos patalpoje, ir sunešti jas į pusiau požeminių konteinerių aikštelę, priskirtą naudotis to namo gyventojams.

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Energetikos skyriaus atsakymas

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.