Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.DĖL BUTO ENERGETINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATO

Kaip teigia direktyva ES Pastatų energinio naudingumo Direktyva 2010/31/ES ir atitinkamai Lietuvos teisės aktai, statomiems, parduodamiems arba naujam nuomininkui išnuomojamiems pastatams ar pastato dalims potencialiam nuomininkui arba pirkėjui turi būti parodomas, o pirkėjui arba naujam nuomininkui įteikiamas energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija.

Tai reiškia, kad jei yra galiojantis daugiabučio namo sertifikatas, jis galioja visiems pastato butams ir pakanka pateikti jo kopiją, nereikia nei perrašyti konkrečiam butui nei konkrečiai sandorio datai.

Jei buto savininkas vis vien pageidauja turėti buto energinį sertifikatą, jis gali būti išduodamas viso namo energinio naudingumo sertifikato pagrindu arba atliekant tikslų buto sertifikavimą. Taip pat gali būti išduodamas tipinis buto sertifikatas, neatliekant skaičiavimų ir butui priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.

Ar namas yra sertifikuotas, galite pasitikrinti SPSC registre:
http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=288&lang=lt

Deja, SPSC sertifikato kopijos neišduoda dėl nuosavybės teisių, sertifikato kopiją gali išduoti arba namo atstovas arba sertifikatą išdavęs ekspertas. Surasti namą sertifikavusį ekspertą galima šiame SPSC registre:
http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=299&lang=lt

Daugiau skaitykite

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.