Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Kodėl bute atsiranda pelėsis?

Gerb. Butų savininkai,

Pastebime, kad daugėja nusiskundimų dėl pelėsio butų kampuose. Pelėsinis grybas atsiranda tose vietose, kurios yra labiausiai veikiamos šalčio ir prasčiausiai ventiliuojamos – tai sienų kampuose, kur sujungtos dvi sienų  plokštės. Tos vietos yra toliausiai nuo ventiliacijos angų, kurios įrengtos buto vonioje ir virtuvėje.

Specialistai tvirtina, kad pelėsiui atsirasti yra  kelios priežastys:

 – projektiniai langai su orlaidėmis pakeisti plastikiniais sandariais, bet be orlaidžių;

 – dažniausiai yra neteisingai ventiliuojamas butas. Turi būti ventiliuojami atskiri kambariai atidarant (ne pradarant) kambario langą bei duris į vonią. Jeigu ventiliacijos angose sumontuoti ventiliatoriai, tai juos reikia įjungti;

 – būtina ventiliuoti kiekvieną dieną ne trumpiau kaip 5-10 minutes. Taip vėdinant buto sienos atvėsti nespės;

 – vonios ir tualeto ventiliacijos angų grotelės periodiškai turi būti nuimamos ir nuvalomos nuo dulkių, apžiūrima, ar angoje nėra statybinių atliekų, žvakės liepsnele galima pasitikrinti ar ventiliacijos angoje yra trauka, neradus traukos, pranešti UAB ,,Fabeta“ tel. +370  5 2484112; +370 5 2484115

 – drėgmė bute atsiranda verdant, maudantis, kvėpuojant, džiovinant skalbinius, nusivilkus drėgnus drabužius ir pan.;

Patartina, vonios-tualeto duris laikyti praviras, o visiems išeinant iš buto – palikti atviras.

Pastebėta, kad supelija visa siena tuomet kai prie lauko sienos pastatyta didelė spinta ar sekcija, nes ventiliuojant butą oras už spintos nepatenka ir siena neventiliuojama.

Daugiau informacijos galite rasite internete ,,pelėsis ir kaip apsisaugoti“.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.